Zarządzenie Nr 6/2015   
Wójta Gminy Polanka Wielka
z dnia  09.01.2015 roku

w
sprawie wyników konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
2015 r. w Gminie Polanka Wielka.


          Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h  i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2014 r. Dz. U. , poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku w Gminie Polanka Wielka poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej na terenie Gminy Polanka Wielka w 2015 roku w wysokości 45.000,-zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan