Konsultacje społeczne projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
dla  gminy  Polanka Wielka  na lata 2014-2018z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2019-2022”

 

OGŁOSZENIE
Wójta Polanki Wielkiej

o konsultacjach społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla  gminy  Polanka Wielka  na lata 2014-2018z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022”

Na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1232 z późn zm.) i art. 39, ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)informuję iż przystąpiono do opracowywania: – projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla  gminy  Polanka Wielka  na lata 2014-2018

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022”

  1.  Z treścią projektu oraz z dostępnymi stanowiskami innych organów można się zapoznać w tut. Urzędzie, pok. nr 15  w dniach i  godzinach urzędowania
  2. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać do 21 dni od dnia ogłoszenia

– w formie pisemnej na adres Urzędu

– ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka;

– ustnie do protokołu;

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

– gmina@polanka–wielka.pl

– telefonicznie 338488008

  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy.
  2. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. , poz. 1232 z późn. zm.)  uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.