OŚ.602.1.2015.MJ                                            
Polanka Wielka, dn.12.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie
z art.48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z opracowywaniem
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Polanka Wielka na
lata 2014-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022” Wójt
Gminy Polanka Wielka informuje, że po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Krakowie odstępuje od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja
postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na
środowisko.

     Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan