Operator
Dotacji – Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza: VII nabór
wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i
VIII nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej
w ramach Projektu KiK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość.

 1. Alokacja finansowa i wielkości dotacji:
 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej:
Maksymalny poziom dofinansowania: 70%.
Minimalna kwota dotacji w PLN: 20 000,00 zł
Maksymalna kwota dotacji w PLN: 40 000,00 zł
Rozwój działalności gospodarczej:
Maksymalny poziom dofinansowania 60%.
Minimalna kwota dotacji w PLN: 30 000,00 zł,
Maksymalna kwota dotacji w PLN: 200 000,00 zł.
 
2. Miejsce i termin składania wniosków w ramach VII naboru:
Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32 -640 Zator
Nabór wniosków trwa od 09 stycznia 2015 r. do 10 marca 2015 r. do godz. 15:30.
3. Uprawnieni wnioskodawcy:
 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej:
• osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
• osoby zameldowane na dzień składania wniosku na terenie gmin biorących udział w Projekcie: Zator, Przeciszów, Polanka Wielka , Osiek, Brzeźnica,
• osoby nie posiadające w okresie 90 dni przed przystąpieniem do projektu zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Rozwój działalności gospodarczej:
• Istniejące przedsiębiorstwa w tym:
a) mikro-przedsiębiorstwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby zameldowane na dzień składania wniosku na terenie gmin biorących udział w Projekcie: Zator, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek, Brzeźnica.
• Przedsiębiorstwa posiadające oddział lub siedzibę na terenie gminy biorącej udział w Projekcie.
• Przedsiębiorstwa spełniające warunki mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

4. W związku z ogłoszeniem VII naboru wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz VIII naboru wniosków na rozwój działalności gospodarczej, Operator Dotacji – Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia z zakresu schematów dotacyjnych na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej.
5. Szczegółowych informacji dotyczące naboru oraz szkoleń udziela Operator Dotacji – Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32 – 640 Zator, tel. 33 8412 215, wew. 43, e-mail: zar@zator.pl oraz Punkt Konsultacyjno- Informacyjny w Polance Wielkiej, ul Długa 61, 32-607 Polanka Wielka, tel. 33 848 88 62.
Wszystkie dokumenty oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.caz.zator.pl

____________________________________________________________________________________________
Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator
Tel.: 33 8412 215 wew 43
e-mail:
zar@zator.pl     NIP: 549 243 3812   Regon :122574117

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o., Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000426811 o kapitale zakładowym 2 100 000,00 zł opłaconym w całości,

Zator     Brzeźnica     Osiek     Polanka Wielka     Przeciszów
____________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej