Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 poz.594 z późn. zm.) w związku § 4 ust. 8 Uchwały Nr XIV/90/20012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wójt Gminy Polanka Wielka

Informuje, że po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu