W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się wszystkich administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków, instytucji itp. o nakazie przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie od dnia 20 kwietnia do 20 maja br.

Deratyzacji podlegają:

  1. Obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności.
  2. Obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze.
  3. Obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów, altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe.
  4. Korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, przyłączenia wodociągowe.

Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób :

  1. W miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji.
  2. Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA!”.
  3. Miejsca wyłożenia trutek powinno być stale nadzorowane.
  4. Po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan