Najczęściej popełniane przez podatników błędy w składanych zeznaniach podatkowych

KATALOG najczęściej popełnianych błędów przez podatników indywidualnych w składanych zeznaniach podatkowych

 1. brak podpisu na zeznaniu,
 2. nieprawidłowe zaokrąglanie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP,
 3. błędy w numerze KRS organizacji pożytku publicznego,
 4. brak wpisu  nr KRS,
 5. brak wpisu kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP,
 6. nieprawidłowe przenoszenie kwot podlegających odliczeniom z załączników do formularza zeznania podatkowego,
 7. niewpisywanie danych dziecka w załączniku PIT/O,
 8. niewypełnianie   załącznika   PIT/O   w   części   dotyczącej   danych szczegółowych w zakresie przekazanej darowizny,
 9. brak załącznika PIT/O,
 10. podawanie adresu zameldowania zamiast adresu zamieszkania,
 11. podawanie nieaktualnych adresów zamieszkania,
 12. nieodliczanie składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne,
 13. przekraczanie limitów ulg i odliczeń,
 14. niewłaściwe wypełnianie załącznika PIT/O w zakresie odliczeń z tytułu ulgi na internet,
 15. niewypełnianie   załącznika   PIT/UZ   w   przypadku   braku   podatku należnego   w   zeznaniu   podatkowym   PIT-37,   PIT-36   na   pełne skorzystanie   z   odliczenia   z   tytułu   ulgi   na   wychowywanie   dzieci (dodatkowe prawo do nadpłaty przysługujące od 2014 roku).

KATALOG najczęściej popełnianych błędów przez  przedsiębiorców w składanych zeznaniach podatkowych

 1. brak podpisu na zeznaniu,
 2. niezgodność  sumy  należnych  zaliczek  z  sumą  wykazanych należnych miesięcznych kwot zaliczek,
 3. niewykazywanie  miesięcznych  kwot  zaliczek  w  przypadku wykazania sumy należnych zaliczek z działalno ści  gospodarczej,
 4. brak  załącznika  PIT/B  dotyczącego  danych  z  prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. złożenie  zeznania podatkowego  PIT – 37 w  przypadku  zgłoszonej działalności gospodarczej, z której nie uzyskano przychodów i nie poniesiono  kosztów  zamiast  ze znania   na   formularzu   PIT – 36 z załącznikiem PIT/B,
 6. korzystanie  z  preferencyjnego  opodatkowania  przewidzianego  dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci w przypadku  zgłoszonej  działalności  gospodarczej  opodatkowanej  w  formach zryczałtowanych ( karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, podatku liniowego ),
 7. nieprawidłowe  zaokrąglanie  kwoty  podatku  przekazywanej  na rzecz OPP,
 8. błędy w numerze KRS organizacji pożytku publicznego,
 9. brak wpisu  nr KRS,
 10. brak wpisu  kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP,
 11. niewypełnianie załącznika  PIT/O  w  części dotyczącej  danych szczegółowych w zakresie przekazanej darowizny,
 12. brak załącznika PIT/O,
 13. podawanie adresu zameldowania zamiast adresu zamieszkania,
 14. podawanie nieaktualnych adresów zamieszkania,
 15. nieodliczanie składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne,
 16. przekraczanie limitów ulg i odliczeń,
 17. niewłaściwe wypełnianie załącznika PIT/O w zakresie odliczeń z tytułu ulgi na internet,
 18. niewpisywanie danych dziecka w załączniku PIT/O,
 19. nieprawidłowe  przenoszenie  kwot  podlegających  odliczeniom z załączników do formularza zeznania podatkowego,
 20. niewypełnianie  załącznika  PIT/UZ w   przypadku   braku   podatku należnego  w  z eznaniu   podatkowym  PIT – 36 na  pełne  skorzystanie z odliczenia z tytułu ulgi na wychowy wanie dzieci ( dodatkowe prawo do nadpłaty przysługujące od 2014 roku).