Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  Barbara Wolf – przypomina, że trwa ostatni miesiąc  kolejnej akcji składania zeznań podatkowych za 2014 rok. Ostateczny termin do złożenia zeznania za rok ubiegły  upływa z dniem 30 kwietnia 2015 r.
Zeznanie podatkowe można również i w tym roku złożyć drogą elektroniczną korzystając ze stron internetowych www.e-deklaracje.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.pl. Znajdują się na nich niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, autoryzowane przez resort finansów. W okresie do 16 kwietnia br. odnotowano  w tej formie wpływ do tut. Urzędu 22.588 sztuk zeznań co stanowi ponad 46 % obecnego wpływu zeznań rocznych. Ogółem złożono w  tym okresie 48.666 sztuk zeznań rocznych , a spodziewamy się  jeszcze wpływu  do około  65.000 zeznań, co zostało oszacowane  wg ilości  zeznań rocznych za 2013 rok składanych w 2014 roku.

      Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  apeluje  więc  nadal o skorzystanie z elektronicznej formy składania PIT za 2014 rok przez tych podatników, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Przypomina równocześnie,że za pomocą internetu można złożyć każdy jego rodzaj tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Złożenie   E-deklaracji jest  szybkie, łatwe i nie wymaga wizyty  w Urzędzie Skarbowym lub na poczcie.
      W 2015 roku  od połowy marca  do końca kwietnia Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom na Portalu Podatkowym usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. PFR w roku 2015 adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za 2014 rok na formularzu     PIT-37. Wstępnie wypełnione zeznanie roczne ma charakter propozycji rozliczenia rocznego. Administracja Podatkowa udostępnia rozliczenie wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 rok. Jest to usługa dla podatników rozliczających się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem.
Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania z ww  usługi MF znajdują się na stronie internetowej  www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.
      Poza  ww usługą przy rozliczaniu dochodów za 2014 rok wprowadzona została istotna zmiana w przepisach dotyczących odliczenia z tytułu ulgi za wychowywanie dzieci. Zmienione zostały kwoty przysługującego miesięcznego odliczenia na wychowywane  trzecie , czwarte i każde kolejne  dziecko oraz wprowadzono możliwości odliczenia  ulgi w przypadku braku jej pokrycia w kwocie należnej  ustalonej w załączniku PIT/O w podatku należnym wynikającym z zeznania podatkowego. Z powyższego prawa podatnicy mogą skorzystać, składając załącznik PIT/UZ ( Część uzupełniająca do zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37 za 2014 rok ) –  do wysokości kwoty składek na ubezpieczenie społeczne ( o których mowa w art.26 ust. 1 pkt. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne ( o których mowa w art.27b ust.1 i 2  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ), podlegających odliczeniu w zeznaniach pomniejszonych o odliczenia dokonane w zeznaniach PIT-36L, PIT-28, PIT-16A  lub  PIT-19A.Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. Poz. 1644 /. Kwota ustalona w załączniku PIT/UZ jest nadpłatą w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacji podatkowej. Do Urzędu  wpłynęło już 3246 załączników na podstawie, których podatnicy skorzystali z prawa do dodatkowej nadpłaty. W wyniku wprowadzonych zmian kwoty ulg z tytułu wychowywania dzieci wynoszą odpowiednio:

Liczba dzieci na utrzymaniu

Kwota miesięcznego odliczenia w zł

Kwota rocznego odliczenia w zł

jedno

92,67

1112,04

dwoje

92,67

1112,04

troje

166,67

2000,04

czwarte i każde kolejne

225,00

2700,00

 

Prawo do ulgi przysługuje podatnikom po spełnieniu  wszystkich warunków obowiązujących zgodnie z przepisami  art.27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2012 r. poz.361 z późn.  zm/.
     
Naczelnik Urzędu zauważa, że każdy podatnik powinien zadbać o to, aby zeznanie było złożone prawidłowo i nie zawierało błędów, niezależnie od wybranej formy złożonego zeznania tj. papierowej czy elektronicznej oraz z odliczeniami czy bez odliczeń.
W celu ograniczenia liczby błędnie złożonych zeznań przypomnieć należy ,że nadal do  najczęściej popełnianych przez podatników błędów zaliczyć można:

 1. błędy w numerze KRS organizacji pożytku publicznego,
 2. nieprawidłowo zaokrąglana kwota podatku przekazywana na rzecz OPP,
 3. brak podpisu na zeznaniu,
 4. nieprawidłowo przenoszone kwoty podlegające odliczeniom z załączników do formularza zeznania podatkowego,
 5. niewpisywanie danych dziecka w załączniku PIT/O,
 6. podawanie adresu zameldowania zamiast aktualnego adresu zamieszkania,
 7. nieodliczanie składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne,
 8. przekroczenie limitów ulg i odliczeń,
 9. niewłaściwe wypełnienie załącznika PIT/O w zakresie odliczeń z tytułu ulgi na internet,
 10. niewypełnianie załącznika PIT/O w części dotyczącej danych szczegółowych w zakresie przekazanej darowizny,
 11. wpisywanie w zeznaniach danych dotyczących organizacji pożytku publicznego w sytuacji braku kwoty należnego podatku uprawniającego do przekazania 1%,
 12. niewypełnianie ZAŁĄCZNIKA  PIT/UZ – uprawniającego do dodatkowej nadpłaty z tytułu ulgi za wychowywanie dzieci, w przypadku ulgi przewyższającej podatek należny w zeznaniu,
 13. w zeznaniach PIT-36 składanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą brak załączników PIT/B, niewypełnianie Części N zeznania dotyczącej kwot miesięcznych zaliczek w przypadku zaliczek wykazanych w Części D – należne zaliczki.

Dla zmniejszenia ryzyka ich popełniania wyjaśnia się więc, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dla każdej ulgi czy odliczenia zawiera przepisy o ich wysokości
i warunkach w jakich mogą być stosowane. Kto nie dysponuje ustawą ma możliwość odszukania niezbędnych informacji na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow  w części   Baza wiedzy/Broszura/PIT/2014. Ponadto każdy Urząd Skarbowy dysponuje broszurami dla poszczególnych rodzajów ulg, w których w przystępny sposób przedstawiono żądane informacje. W Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu broszury informacyjne znajdują się na sali obsługi podatnika -na  parterze w budynku B – tam również można uzyskać potrzebne informacje.
Nie należy również zapominać o wpisywaniu w zeznaniach podatkowych składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, gdyż ich pominięcie wpływa na zwiększenie zobowiązania podatkowego. Błędy w numerze KRS Organizacji Pożytku Publicznego są o tyle istotne, że ich popełnienie może skutkować przekazaniem środków na konto innej organizacji pożytku publicznego, gdyż w zeznaniu podajemy tylko numer KRS organizacji bez jej nazwy . Poświęćmy więc na tę część zeznania również uwagę. Jednocześnie informuje się, że jedynym wykazem wskazującym na uprawnienie   Organizacji Pożytku Publicznego  do uzyskania 1% podatku jest lista publikowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  na stronie 
http://www.pozytek.gov.pl/Organizacje,posiadajace,status,OPP,1020.html. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zauważa, że zeznanie roczne prawidłowo wypełnione złożone drogą elektroniczną to korzyść dla Państwa w postaci szybszego zwrotu podatku dochodowego, a dla Urzędu mniejsze koszty i sprawniejsza obsługa Państwa zeznań rocznych.