6 czerwca 2015 r. odbędzie się V Rodzinny Rajd Rowerowy, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej.

W rajdzie może wziąć udział każdy chętny posiadający sprawny rower.
Niepełnoletni uczestnik bierze udział w Rajdzie pod opieką osoby dorosłej.

Koszt udziału w rajdzie wynosi 15 zł (koszulka, ubezpieczenie). Karty zgłoszenia oraz opłatę należy składać w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej ul. Długa 14 do dnia 28 maja 2015r.

Przewidywany harmonogram V Rodzinnego Rajdu Rowerowego:


– 10.00 – 12.50  start Park Rekreacyjny, przejazd I etapu

– 12.50 – 13.20  odpoczynek – parking przy Szkole i Przedszkolu

– 13.20 – 14.30  wyjazd, przejazd II etapu

– 14.30 – 15.30  zakończenie Rajdu  – Park Rekreacyjny                            

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy

REGULAMIN V RAJDU ROWEROWEGO

1.          Cel imprezy:

– upowszechnienie kolarstwa, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku
– zapoznanie dzieci z historią i walorami krajobrazowymi i gospodarczymi najbliższej okolicy
– praktyczne utrwalenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego
– pogłębienie umiejętności jazdy na rowerze
– integracja społeczności lokalnej.

2.          Organizator imprezy:

– Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej
– Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej.

3.          Komitet organizacyjny w składzie:

Sylwia Kawczak – Dyrektor szkoły
Tomasz Borowiecki, Katarzyna Filip,

Termin i miejsce:

– Polanka Wielka 6 czerwca 2015 roku
– Trasa dł. 30  km  

Polanka Wielka – Piotrowice – Głębowice – Polanka Wielka – Poręba Wielka  – Polanka Wielka.

4.      Zasady uczestnictwa:

 1. W Rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie SP Polanka Wielka i wszyscy chętni  posiadający sprawny rower.
 2. Na zaproszenie organizatorów w Rajdzie mogą uczestniczyć grupy uczniów z innych szkół wraz z opiekunem.
 3. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub wyjątkowo innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko.
 4. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych wyróżnionych koszulkami w odmiennym kolorze z napisem „organizator”.
 5. W czasie startu, na całej trasie a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać przewodnika ani pojazdu pilotującego oraz pozostawać w tyle za pojazdem zamykającym Rajd.
 6. Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy Rajdu w otrzymanej od organizatora koszulce.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed kradzieżą swojego roweru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
 8. Każdy dorosły – uczestnik Rajdu zobowiązany jest do zachowania trzeźwości.

5.     Świadczenia organizatorów:

 1. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu Rajdu.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie obecności lekarza oraz serwisu rowerowego podczas trwania całej imprezy.
 3. Organizator zapewnia pomoc w pokonywaniu ewentualnych przeszkód terenowych oraz tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika.
 4. Przed startem każdy uczestnik Rajdu otrzyma koszulkę oraz kupon konkursowy.
 5. Na półmetku – parking przy Szkole i Przedszkolu – odbędzie się krótki odpoczynek.
 6. Po zakończeniu rajdu, organizatorzy częstują uczestników ciepłym posiłkiem.

6.    Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia będące potwierdzeniem udziału w rajdzie przyjmowane są przez: wychowawców poszczególnych klas, sekretariacie szkoły w formie pisemnej zgody do 28 maja 2015r
 2. Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów Rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia        Oświadczenie