WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanka Wielka

Na podstawie ustawy z  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.)- Wójt  Gminy  Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości iż projekt Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polanka Wielka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka
Po zapoznaniu się z ww. dokumentami można złożyć swoje uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków” komunikacji elektronicznej w terminie od dnia 13.10.2015 r. do dnia 03.11.2015 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Polanka Wielka

Wójt Gminy Polanka Wielka
/-/ Grzegorz Gałgan

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polanka Wielka oraz sam Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polanka Wielka wraz ze szczegółową inwentaryzacją dostępny pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugpolankawielka/Article/id,180536.html