KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POLANKA WIELKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.plprojekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 29 października 2015 roku:

  1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Duga 61 w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
  2. pocztą elektroniczną na adres gmina@polanka-wielka.pl

z dopiskiem „dotyczy konsultacji społecznych”
Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 październik 2015 roku
Termin zakończenia konsultacji: 29 październik 2015 roku.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Polanka Wielka.

Formularz konsultacji projektu. – przekierowanie na stronę bip

Projekt uchwały – przekierowanie na stronę bip

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 roku, poz.1118 z późn. zm.),
  2. Uchwała Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.