Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/207/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka dla obszaru zabudowy techniczno – produkcyjnej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 listopada 2015r. do dnia 8 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy, 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61 w godzinach od 900 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbę-dzie się w dniu 26 listopada 2015r. w sali narad Urzędu Gminy Polanka Wielka o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowe-go, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Polanka Wielka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem za-ufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres e-mail: gmina@polanka-wielka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz.1235 ze zm.), zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko.
Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka (pokój nr 6), bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmi-na@polanka-wielka.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w terminie do dnia  22 grudnia 2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Polanka Wielka.

Załączniki do pobrania pod adresem: bip.malopolska.pl/ugpolankawielka/Article/get/id,1135298.html

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan