Zgodnie z art. 73 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)  Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania  na wniosek Gminy Polanka Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Marka Krawczyka Biuro Inżynierskie MK Sp. j. ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 Oświęcim,w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899 K ul. Słonecznej w Polance Wielkiej, na odcinku od km 00+000 do km 1+431”

Inwestycja zlokalizowana będzie w Gminie Polanka Wielka  w rejonie działek o numerach:
522/4; 522/17; 519/2; 143/2; 520/2; 523/1; 523/3; 506/5; 506/18; 506/19; 507/6; 476/9; 476/8; 464/12; 464/9; 466/3; 466/1; 422/4; 422/14; 422/8; 3169; 412/2; 359/7; 359/6; 359/4; 360/1; 309; 312/3; 312/2; 312/4; 336/1; 313/11; 336/2; 2809; 318/8; 319/7; 3060; 321/3; 323; 325; 3308; 227; 228/15; 228/17; 226; 3309; 3310; 228/18; 228/19; 228/22; 228/3; 2808/2; 225/2; 225/1; 3386; 223/3; 3442; 223/9; 223/8; 3387; 216; 329/1; 330; 331/3; 332/3; 332/4; 337/1; 3176; 3177; 2806; 340/1; 341/4; 341/3; 3385; 3171; 3170; 347/1; 351/5; 351/4; 345/2; 3403; 414; 419; 420; 3449; 421/1; 3166; 3167; 3377/2; 3377/1; 510/4; 510/5; 511/5; 568/7; 2841; 2808/1; 568/8; 568/6; 565/6; 565/5; 522/2; 522/7; 522/19; 506/22; 507/2; 477/14; 477/15; 477/9; 464/5; 464/13; 511/4; 473/4; 473/1; 3165; 469/1; 466/4; 3168; 346; 466/2; 3304; 3323; 422/12; 407/5; 410/1; 411/2; 411/1; 354; 353; 3175; 228/16; 326/1; 2807.
Ponadto Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) wystąpił z pismem o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia do Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Ponadto informuje, że przysługuje stronom prawo do czynnego udziału w prowadzonym postepowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Czynności powyższych można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, pok. 15 w godzinach pracy urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 w związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia:
na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Polanka Wielka
na słupach przy ul. Słonecznej
na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka(www.polanka-wielka.pl)
na stronie BIP
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan