Na podstawie  art. 36  w związku z art. 35 § 3 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899 K ul. Słonecznej w Polance Wielkiej, na odcinku od km 00+000 do km 1+431” na wniosek Gminy Polanka Wielka  reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Marka Krawczyka Biuro Inżynierskie MK Sp. j. ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 Oświęcim.

Przyczyną zwłoki jest fakt, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone wydaniem opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz zapewnieniu stronom czynnego udziału w postępowaniu. Załatwienie przedmiotowej  sprawy nastąpi w terminie do 2 lutego 2016 r. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 w związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia:
na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Polanka Wielka
na słupach przy ul. Słonecznej
na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka(www.polanka-wielka.pl)
na stronie BIP
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan