Zarządzenie Nr  3 /2016  
Wójta Gminy Polanka Wielka
z dnia  05.01.2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania  rozwojowi sportu  w 2016 roku.

Na podstawie § 4 ust. 1  Uchwały Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu  w 2016 roku.

§ 2.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie ich realizacji.

§ 3.

Treść ogłoszenia otwartego konkursu wniosków, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej powołanej odrębnym zarządzeniem Wójta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2016
z dnia  05.01.2016 roku

Na podstawie Uchwały Nr XIV/90/12 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Polanka Wielka
ogłasza

otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwoju sportu  w 2016 roku.

I. Wysokość środków w 2016 r. przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi 80.000,00 zł.

II. Warunki otrzymania wsparcia finansowego.

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z Uchwałą Nr XIV/90/12 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2. O dofinansowanie lub finansowanie może ubiegać się klub sportowy działający na terenie Gminy Polanka Wielka, nie działający w celu osiągnięcia zysku z zastosowaniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

3. Przedmiotem dotacji może być dofinansowanie lub sfinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

 1. przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie  w określonej dyscyplinie sportu,
 2. udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
 3. kosztów opłat za korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 4. zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu,
 5. organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,          
 6. pokrycia kosztów związanych z obsługą administracyjną i finansową realizowanego zadania,
 7. opłaty statutowej, startowej, ubezpieczenia zawodników, delegacji sędziowskich i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 8. zakup wody, napojów dla uczestników organizowanych zawodów sportowych,
 9. zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
 10. utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu stanowiących własność Gminy Polanka Wielka

4. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane wydatki z tytułu:

 1. transferu zawodników z innego klubu sportowego,
 2. zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 3. zobowiązań klubu sportowego z jakiegokolwiek tytułu  w tym pożyczki, kredytu, podatków, składek ZUS,
 4. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 5. wypłaty stypendiów sportowych, nagród,
 6. budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.

III. Warunki i termin realizacji zadania.

1. Realizacja zadania następuje nie później niż do 15 grudnia 2016 r., zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Polanka Wielka.

3. Od wnioskodawcy wymaga się informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków finansowych przyznanych w ramach dotacji z budżetu Gminy Polanka Wielka.

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

1. Wnioski dotyczące realizacji zadania należy składać w terminie do dnia 22.01.2016 r. włącznie w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61 w godzinach od 7:00 do 15:00 (decyduje data wpływu).

2. Wnioski należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/12 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. Wniosek w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Polanka Wielka lub w wersji elektronicznej w  Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Polanka Wielka wyznacza termin i wzywa do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

4. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie zostanie uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

5. Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego odpisu z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
Wszystkie załączone do wniosku kserokopie dokumentów powinny być prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka organizacji, pieczątka imienna osoby potwierdzającej zgodność wraz z podpisem lub czytelny pełny podpis tej osoby, pieczątka z datą lub odręcznie wpisana data,  pieczątka z formułą „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” lub odręczny taki zapis).

6. Otwarcia wniosków dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Polanka Wielka, w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy.

7. Wójt Gminy Polanka Wielka zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umow
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Każdy ze złożonych wniosków, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową.

2. Wójt Gminy Polanka Wielka dokonuje wyboru wniosków z  jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrane zadania, a następnie zawiadamia wnioskodawców o wynikach konkursu.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
1) wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Polanka Wielka,
2) przedstawioną  kalkulację kosztów,
3) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,
4) dotychczasową współpracę klubu sportowego z Gminą Polanka Wielka,
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

4. Z klubem sportowym któremu przyznano dotację Wójt Gminy Polanka Wielka zawiera umowę o realizację zadania, której podstawowe treści określa przepis art.  221 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy.

6. Ostateczny wynik konkursu ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka.

7. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od decyzji Wójta Gminy Polanka Wielka.

Informacji dotyczących konkursu udziela  – Martyna Jarosz  pod numerem tel. 33 8488 008
 

 Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan

Druk wniosku do pobrania