Na podstawie art. 17 ust. 2  pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka Uchwały nr XV/70/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 17 ust. 2  pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, wójt, po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania gminnego programu rewitalizacji, ogłasza informację o podjęciu przedmiotowej uchwały.

Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest umożliwienie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Polanka Wielka oraz zaplanowanie kompleksowych procesów (powiązanych wzajemnie, obejmujących kwestie m.in. społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne, środowiskowe) towarzyszących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zidentyfikowanych obszarów zdegradowanych. Ze względu na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizacje współfinansowaną ze środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 założenia Gminnego Programu Rewitalizacji będą wpisywać się w wymogi dotyczące programów rewitalizacji zawarte w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 wydanych przez Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Pełna treść uchwały jest dostępna na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polanka Wielka.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan