WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz.1774 ze zm.) informuje, żena tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od 04.02.2016r. do 26.02.2016r. zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na kolejny okres  do 3 lat tj.:
– działka nr 167/5 o pow.1210 m2  przeznaczonej do wydzierżawienia na składowanie  
   materiałów budowlanych.


    Wójt Gminy 
(-) Grzegorz Gałgan