Najważniejsze zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy
o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 01.01.2016 r.:

 – nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i na łączne zobowiązanie pieniężne dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany).

– jeżeli kwota podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca ;

Wprowadzono nowe zasady przeliczania na hektary przeliczeniowe niektórych użytków rolnych  (art. 4 ust. 7 ustawy  o podatku rolnym) w ten sposób, że:
– grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
   a). 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, grunty rolne zabudowane – 1 ha przeliczeniowy,
   b). 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego,
 – jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 5-7 ustawy o podatku rolnym, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Jeżeli podatnik posiada grunty, których przeliczniki ulegają zmianie od 2016 roku, zmieni się także powierzchnia przeliczeniowa jego gospodarstwa. W myśl ustawy o podatku rolnym, rolnikiem jest osoba posiadająca łącznie 1 ha fizyczny, bądź 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych.
Zmiana przeliczników gruntów może zatem skutkować uzyskaniem lub utratą statusu rolnika.

Zmiany w  podatku leśnym:
•    zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych
– zmiana art. 4 pkt 3 ustawy o podatku leśnym,
•    wprowadzono łączne zobowiązanie pieniężne jako formę pobierania zobowiązania podatkowego – w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.
W przypadku podatku od środków transportowych zmienił się podział klas autobusów na: z liczbą miejsc mniejszą niż 22 oraz z liczbą miejsc równą lub większą niż 22-poza kierowcą.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan