Na podstawie  art. 36  w związku z art. 10 § 1 i  art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 23)  w związku z  art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy
Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1899 K ul. Słonecznaw Polance Wielkiej, na odcinku od km
00+000 do km 1+431” na wniosek Gminy Polanka Wielka  reprezentowanej
przez pełnomocnika  Pana Marka Krawczyka Biuro Inżynierskie MK Sp. j.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 Oświęcim  oraz o możliwości zapoznania
się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz wypowiedzeniem w
terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia, co do
zebranych dowodów materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowym
postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 w związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia:
na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Polanka Wielka
na słupach przy ul. Słonecznej
na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka(www.polanka-wielka.pl)
na stronie BIP
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan