500+ Świadczenie wychowawcze


W Ośrodku Pomocy
Społecznej można złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze tzw. 500+.

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

poniedziałek7.00 – 15.00
wtorek7.00 – 15.00
środa7.00 – 16.00
czwartek7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 14.00

Świadczenie wypłacane jest od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można
dołączyć w dowolnym momencie.

Wnioski są wydawane w  godzinach
pracy GOPS.

Osoby korzystające z 500+ zobowiązane są poinformowac organ wypłacający o każdej zmianie sytuacji rodzinnej oraz dochodowej mającej wpływ na wypłatę świadczeń.

Poznaj zasady…

Zgodnie z Programem Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń takich jak: zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba uprawniona jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie wychowawcze.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, które naliczane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnego świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
1) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
2) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
3) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
4) świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
5) świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

 

– pobierz wniosek

 

 

Jeśli rodzina będzie ubiegać się na pierwsze dziecko (wszystkie dzieci) – świadczenie uzależnione od dochodu, należy dołączyć:

  1. Nakaz płatniczy (decyzja z 2014) / oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2014
  2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodaktowanych w roku 2014
  3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w roku 2014

 

Akty prawne:


 
 

Składanie– eWnioseku dostępne jest również za pośrednictwem portalu: EMP@TIA, e-puap,PUE ZUS,

system bankowości internetowej