Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.224 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XX/260/16  Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2016 roku – teren Gminy Polanka Wielka nie wchodzi w skład obszaru przeznaczonego pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2016r.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy kto, wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
W związku z powyższym zostaną przeprowadzone lustracje pól pod kątem występowania nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Polanka Wielka.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan