Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz Uchwały Nr XI/52/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka tj.:

W przypadku gdy podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione, nieruchomość powinna być wyposażona w szczelny osadnik na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, gwarantując zapewnienie czystości  i porządku na nieruchomości. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej wody na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości
Nieczystości powinny być odbierane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych, z którym właściciel nieruchomości winien podpisać umowę na korzystanie z usług w powyższym zakresie.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do okazania powyższych umów oraz rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, na wezwanie Wójta Gminy Polanka Wielka
Kto nie wykonuje powyższych obowiązków, podlega karze grzywny.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan