Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. WNIOSKI SĄ PRZYJMOWANE DO 15 WRZEŚNIA 2016 r.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514 zł.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH i ZASIŁKÓW SZKOLNYCH,
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POLANKA WIELKA

Świadczenia w formie stypendium szkolengo oraz zasiłku szkolengo dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej  dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne  WNIOSKI SĄ PRZYJMOWANE DO 15 WRZEŚNIA 2016 ROKU.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2016 – netto) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

 

czytaj więciej…=>