KOMUNIKAT

Przyjmujemy nowe wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2016/2017

Wnioski do pobrania w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w godzinach pracy urzędu

poniedziałek czwartek: 8.00 – 15.00
piątek: 8.00 – 14.00

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

2. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2015r. alimentów.

3. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).

4. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:

 • świadectwo pracy + Pit 11 za 2015r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
 • umowa zlecenie +Pit 11 za 2015r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
 • zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
 • decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2015r.- ksero;
 • decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);
 • decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej.
 • PIT UZ za 2014 dot. ulgi na dzieci – nowość od 01-09-2016 r.

6. Zaświadczenie  o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

7. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).

8. Odpis wyroku przyznającego alimenty.

9. Ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich.

10. Ksero aktów urodzenia dzieci.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 169)


Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

 

  • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

 

 • zawarła związek małżeński.

 Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2016/2017, tj. od 01.10.2016r. do 30.09.2017r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2015 z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Aktualizacja 29-08-2016 /-/BC