Obwieszczenie  o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K510291K ul. Ogrodowa  w Polance Wielkiej na odcinku od km 00+000,0 do km 1+ 852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”

Zgodnie z art. 63 ust. 2, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.09.2016 r. zostało wydane postanowienie  w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K510291K ul. Ogrodowa  w Polance Wielkiej na odcinku od km 00+000,0 do km 1+ 852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”
Inwestycja wraz o oddziaływaniem zlokalizowana będzie:
w Gminie Polanka Wielka  w rejonie działek o numerach:
219/2; 3012/6; 3012/7; 3006/1; 2443/35; 2464/5; 2472/2; 2474/6; 2507/8; 3017/26; 3017/18; 2721/16; 2721/15; 3011/4; 2445; 2446; 2448; 2454/2; 2454/3; 2454/4; 2459/1; 2459/2; 2461/4; 3016/2; 3200; 2472/4; 2472/5; 2472/7; 2472/8; 2476/5; 2485/4; 2507/1; 2515/4; 2514/14; 2514/12; 2514/15; 2512/1; 2512/6; 2512/12; 2542; 2545/2; 2545/1; 2549/2; 2549/1; 2550/1; 2550/2; 3017/4; 2593/6; 2593/3; 2593/4; 2597/5; 2597/4; 2598/2; 2598/1; 3033/2; 2631/7; 2631/8; 3017/7; 2632/3; 2672/5; 2672/6; 2672/7; 2672/8; 2674/7; 2674/6; 3316/1; 3316/2; 3184/1; 3184/2; 2710/6; 2710/9; 2710/7; 2710/10; 2710/13; 2719/4; 2719/3; 3017/14; 2719/6; 2718/8; 2718/5; 2718/7; 2717/5; 2744/13; 2744/12; 2744/8; 2741/5; 2632/4; 3201/1; 3201/2; 2444; 2443/4; 2443/5; 2443/36; 2443/39; 219/5; 2443/37; 2450; 2452/3; 2452/1; 2455/6; 2456; 2457; 2458/1; 3416; 2458/2; 2461/2; 2461/7; 2461/6; 2462; 2464/10; 2464/11; 2464/12; 2464/7; 2464/6; 3016/1; 2474/7; 2474/5; 2474/4; 2476/4; 2488/3; 2486; 2485/1; 2485/3; 3017/19; 2507/7; 2507/3; 2507/12; 2515/3; 2514/10; 2512/7; 2512/11; 3017/25; 2540/2; 3326; 3028; 2538/4; 3492; 2547/1; 2547/2; 2555/8; 3324/1; 3324/2; 2555/9; 3195/1; 3195/2; 3194/1; 3194/2; 2592/3; 2592/4; 2592/6; 2592/5; 3032/3; 3190/1; 3190/2; 3017/5; 3191/1; 2627/4; 3322/1; 3322/2; 2627/5; 3318; 3319; 3321; 2628/6; 2628/5; 2636/2; 2636/1; 3039/3; 2635/2; 2635/3; 2639/1; 2664/10; 2664/5; 2664/7; 2664/12; 3017/9; 3017/10; 2677; 2676/2; 2676/1; 3044/4; 3044/6; 2710/8; 2719/5; 2719/7; 2719/2; 2721/17; 2721/18; 2720; 2449/1; 2449/2; 2454/1; 2460/3; 3012/4; 3016/4; 3016/3; 2466/1; 3199; 2507/9; 2514/8; 2514/9; 2512/3; 2512/13; 3017/2; 3017/3; 2552/1; 2552/2; 3193; 3033/3; 2631/3; 2631/4; 3017/6; 2633; 2632/1; 3017/8; 3017/11; 2710/12; 3017/13; 2718/9; 2440/6; 2443/38; 219/4; 2455/5; 2514/13; 2507/13; 3032/5; 3032/8; 3032/10; 3191/2; 3320; 3039/8; 3039/7; 2639/2; 3017/15; 2678; 3043/2; 3044/5; 3044/7; 2710/11; 2710/14; 2721/12; 2721/5.
Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61 pok. 15 w godzinach pracy urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie:
na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Polanka Wielka
na słupach przy ul. Słonecznej
na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka(www.polanka-wielka.pl)
na stronie BIP
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan