Obwieszczenie  o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu sprawy
dotyczącej wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K510291K ul. Ogrodowa 
w Polance Wielkiej na odcinku od km 00+000,0 do km 1+ 852,00 w
granicach istniejącego pasa drogowego” na wniosek Gminy Polanka Wielka 
reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Marka Krawczyka Biuro
Inżynierskie MK Sp. j. M. Krawczyk., K. Strzeżyk  ul. Unii Europejskiej
10/88.1, 32-602 Oświęcim  oraz o możliwości zapoznania się z aktami
sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz wypowiedzeniem w terminie 7 dni od
dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia, co do zebranych dowodów
materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowym postępowaniu.

Na podstawie  art. 36  w związku z art. 10 § 1 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23z późn.zm)  w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu sprawy dotyczącej wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K510291K ul. Ogrodowa  w Polance Wielkiej na odcinku od km 00+000,0 do km 1+ 852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego” na wniosek Gminy Polanka Wielka  reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Marka Krawczyka Biuro Inżynierskie MK Sp. j. M. Krawczyk., K. Strzeżyk  ul. Unii Europejskiej 10/88.1, 32-602 Oświęcim  oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz wypowiedzeniem w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia, co do zebranych dowodów materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowym postępowaniu.
Jednocześnie  na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K510291  ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej, na odcinku od km 00+000 do km 1+852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”. Przyczyną zwłoki jest konieczność dalszego prowadzenia postepowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapewnieniu stronom czynnego udziału w postępowaniu. Załatwienie przedmiotowej  sprawy nastąpi w terminie do 22 grudnia 2016 r. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 w związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia:
na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Polanka Wielka
na słupach przy ul. Słonecznej
na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka(www.polanka-wielka.pl)
na stronie BIP
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan