Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 07 listopada 2016 roku:

  1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Duga 61 w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
  2. pocztą elektroniczną na adres gmina@polanka-wielka.pl

z dopiskiem „dotyczy konsultacji społecznych”
Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 październik 2016 roku
Termin zakończenia konsultacji: 7 listopad 2016 roku.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Polanka Wielka.

Formularz konsultacji projektu.
Projekt uchwały.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016 roku, poz.239 z późn. zm.),
  2. Uchwała Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.