Gmina Polanka Wielka przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020. Pierwszym etapem procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w przestrzeni gminy. Niniejsze badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy Polanka Wielka, a także Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji.  Poniżej umieszczono wzór ankiety (ankieta jest anonimowa) oraz projekty wymaganych dokumentów wraz z formularzem zgłaszania uwag. Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie uwag i propozycji.