Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie Uchwały Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje pod konsultację projekt
uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan