W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015 r. opublikowaną  w Dz. U. Woj. Małop. z 2015, poz. 5465 z dnia 24.09.2015r., w okresie wiosennym: od 10 kwietnia – do 26 maja 2017 roku.

Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób :

  1. W miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji.
  2. Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA!”.
  3. Miejsca wyłożenia trutek powinno być stale nadzorowane.
  4. Po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.
  5. Zebrane padłe zwierzęta przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wpisanym do ewidencji weterynaryjnej w celu przekazania ich do unieszkodliwienia.
    Jednocześnie informujemy, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka jest aktem prawa miejscowego i nie przestrzeganie jego zapisów zagrożone jest karą grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.).

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan