Wójt Gminy Polanka Wielka   uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r., poz.1074).

Ustawa ta wprowadza niżej opisane odstępstwa od zasady, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia odpowiednio:  Wójta , Burmistrza, Prezydenta.

Zgodnie z nowymi przepisami każde  zamierzenie usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych – usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymaga zgłoszenia Wójtowi Gminy, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego  na wysokości 5 cm przekracza: 

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości z której  drzewo ma być usunięte, 
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Wójt Gminy (za pośrednictwem  pracownika Urzędu Gminy) – w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia – dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.
Z oględzin sporządza się protokół.
Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia tego drzewa – w razie zaistnienia przesłanek wymienionych w ustawie.
Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa.
Wójt Gminy może wydać (przed upływem tego terminu) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu lub wyda powyższe zaświadczenie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin – usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

UWAGA!
Usunięcie drzewa:

 • bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy,
 • pomimo sprzeciwu Wójta Gminy,
 • bez wymaganego zezwolenia (w przypadkach gdy jest ono wymagane)

zagrożone jest administracyjną karą pieniężną.  Wysokość kar (jak i wysokość opłat za usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez ministra właściwego do spraw środowiska poprzez wydanie stosownego rozporządzenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Na usunięcie drzewa z nieruchomości wymagane jest zezwolenie Wójta Gminy  w przypadku gdy nieruchomość ta:

 • stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • stanowi własność inną niż osób fizycznych (osób prawnych, jednostek organizacyjnych, itp.).

Nie wymaga  zgłaszania zamiaru  wycięcia, ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie m.in.:

 • drzewa o wymiarach obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych (odpowiednio: 80 cm, 65 cm, 50 cm),
 • drzew lub  krzewów  owocowych,
 • krzewu/krzewów  rosnących w skupisku do 25 m2,
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntównieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan