Wójt

Gminy Polanka Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej, ul. Długa 14; 32 – 607
Polanka Wielka.

TREŚĆ OGŁOSZENIA