Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 25 października 2017 roku:

  1. Pisemnie na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61 w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
  2. Pocztą elektroniczna na adres gmina@polanka-wielka.pl z dopiskiem: „dotyczy konsultacji społecznych”

Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o  nazwie organizacji nie będą rozpatrywane. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 października 2017 roku
Termin zakończenia konsultacji: 25 październik 2017 roku.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Polanka Wielka.

Formularz konsultacji projektu.
Projekt uchwały.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.).
  2. Uchwała Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.