W dniu 28 września 2017 r. Rada Gminy Polanka Wielka podjęła Uchwałę Nr XXXIX/191/2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Polanka Wielka.
Stawki te wynosić będą odpowiednio:
9,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
13,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeśli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.
Do właścicieli nieruchomości, w pierwszym kwartale 2018 r., zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (łącznie z zawiadomieniem o wysokości podatku na 2018 r.), wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi również uległy zmianie.
 Zgodnie z Uchwałą Nr XL/192/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 października 2017 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania za 3 miesiące kalendarzowe (kwartalnie), w terminach:

  1. Za I kwartał – do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego, z dołu – styczeń, luty, z góry – marzec;
  2. Za II kwartał – do dnia 15 maja każdego roku kalendarzowego, z dołu – kwiecień, z góry – maj, czerwiec;
  3. Za III kwartał – do 15 września każdego roku kalendarzowego, z dołu – lipiec, sierpień, z góry – wrzesień;
  4. Za IV kwartał – do 15 listopada każdego roku kalendarzowego, z dołu – październik, z góry – listopad, grudzień.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.