Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Polanka Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Janika: Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane Jan Janik, ul. Bolesławska 92a, 32-310 Klucze, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949, na odcinku Polanka Wielka – Przeciszów, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od Cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika”.

Inwestycja zlokalizowana będzie w Gminie Polanka Wielka w rejonie działek o numerach:

3011/4; 2441/3; 2403/130; 2403/4; 2554/14; 2590/3; 2589/1; 2602/3; 3032/9; 3032/7; 2623/1; 2641/1; 2590/5; 2622/3; 3034/3; 2664/9; 2664/11; 2684/1; 2721/13; 2721/17; 3058; 2688/5; 2722/9; 3046/3; 2749/12; 2749/14; 3017/17; 3061/1; 3052/1; 2791/3; 2791/2; 2791/4; 3054/5; 3054/7; 2792/3; 2801; 3311; 2792/5.

Ponadto Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) wystąpił z pismem o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Ponadto informuję, że przysługuje stronom prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Czynności powyższych można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, pok. 15 w godzinach pracy urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 w związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka
na słupach przy ul. Zatorskiej
na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka (www.polanka-wielka.pl)
na stronie BIP

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.