w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r. w Gminie Polanka Wielka.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2016 r. Dz. U. poz. 1817.)

Wójt Gminy Polanka Wielka
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Komisję Konkursową, której zadaniem jest wybór najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w  składzie:
1) Urszula Potoczny – Przewodniczący Komisji
2) Katarzyna Żurek  – Sekretarz Komisji
3) Anna Stąpór         – Członek Komisji

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje i zapewnia należytą ich organizację – Przewodniczący Komisji.
3. Komisja pracuje na posiedzeniach.
4. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział pełny jej skład osobowy.

§ 2.

Komisja w celu wyboru najkorzystniejszego oferty:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
2) ustala, które z ofert spełniają warunki ubiegania się o dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Polanka Wielka,
3) analizuje merytoryczną zawartość ofert,
4) rekomenduje Wójtowi Gminy Polanka Wielka wybór najkorzystniejszej oferty,
5) dokonując poszczególnych czynności zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLI/198/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

§ 3.

Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia i dokonane czynności.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan