w sprawie wyników konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r. w Gminie Polanka Wielka.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.15 ust. 2h, 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817.)

Wójt Gminy Polanka Wielka
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w Gminie Polanka Wielka poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej na terenie Gminy Polanka Wielka w 2018 roku  w wysokości 50.000,-zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej, ul. Kasztanowa 2, 32-607 Polanka Wielka

§ 2.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w Gminie Polanka Wielka poprzez organizację i prowadzenie zespołu śpiewaczego na terenie Gminy Polanka Wielka  w 2018 roku w wysokości 8.000,- zł dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich- Twórczych Kobiet, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan