Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Polanka Wielka obowiązywać będzie nowy system segregacji odpadów komunalnych. Zmiana dotyczy głównie zbierania odpadów z metali i tworzyw sztucznych (jeden pojemnik). Obowiązek zbierania odpadów wg zasad został narzucony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem i  zmienionym od 1 stycznia 2018 r. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka, odpady komunalne powinny być zbierane z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zmieszane. Odpady będą zbierane w pojemnikach lub workach o następujących kolorach:

  • Białe z napisem „Szkło bezbarwne”
  • Zielone z napisem „Szkło kolorowe”
  • Niebieskie z napisem „Papier”
  • Żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
  • Brązowe z napisem „Bio”

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywny sposób gospodarowania odpadami komunalnymi mogą pobierać (bezpłatnie) worki na w/w frakcje w Urzędzie Gminy Polanka Wielka.
Więcej informacji na temat zasad segregacji odpadów można przeczytać na stronie internetowej:  http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Informacja jak segregować (do pobrania)

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok (do pobrania)