Wójt Gminy Polanka Wielka informuje o obowiązujących, rocznych stawkach podatków w 2018 roku.

W 2018r. obowiązują następujące roczne stawki podatków: 

Stawki podatku rolnego:

– dla gruntów gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego – 131,23 zł (2,5dt x średnia cena żyta)
– dla gruntów pozostałych, od 1 ha fizycznego –262,45 zł (5dt x średnia cena żyta)

Według komunikatu GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,49 zł za 1dt.

Stawka podatku leśnego:

– za 1 ha lasu – 43,35 zł (0,220 m3  x średnia cena drewna)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za  pierwsze trzy kwartały 2017r. wyniosła 197,06 zł  za 1 m3.

Stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów;

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,53 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1 m2, z wyłączeniem:
– terenów mieszkaniowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „B” –  dla których stawka wynosi 0,11 zł od 1 m2 powierzchni,
–  terenów komunikacyjnych – dróg – oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”- dla których stawka wynosi  0,02 zł od 1 m2 powierzchni
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1529 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem:
– pomieszczeń do chowu drobnego inwentarza, dla których stawka wynosi – 3,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– pomieszczeń składowych, dla których stawka wynosi – 3,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– garaży wolnostojących dla których stawka wynosi – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
– garaży innych niż w budynkach mieszkalnych dla których stawka wynosi – 4,16 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% wartości określanej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Stawki podatku od środków transportowych ( w zł od 1 pojazdu) :

Samochody ciężarowe: powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 384,00 zł,
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 864,00 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.140,00 zł.
Ciągniki siodłowe lub balastowe od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 744,00 zł.
Przyczepy i naczepy: od 7 ton i poniżej 12 ton – 408,00 zł. 
Autobusy (liczba miejsc do siedzenia)  – mniejsza niż 22 – 744,00 zł,
– równa lub większa niż 22 miejsca – 2.100,00 zł.
Stawki dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep powyżej 12 ton są zróżnicowane w zależności od dopuszczalnego tonażu, liczby osi i rodzaju zawieszenia. Ze szczegółowym wykazem stawek zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Gminy.

Inne obowiązujące Uchwały Rady Gminy Polanka Wielka dot. podatków i opłat w 2018r:
– Uchwała Nr XXIV/119/2016 z dn. 25.10.2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym, która zwalnia między innymi grunty określone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” – drogi, z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aktualne wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny na 2018r. znajdują się w zakładce Informator Gminny – Aktualne stawki podatków.
W zakładce znajdują się także uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018r.