Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje po publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949, na odcinku Polanka Wielka – Przeciszów, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od Cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika” na wniosek Gminy Polanka Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Janika, Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane Jan Janik, ul. Bolesławska 92a, 32-310 Klucze.

Inwestycja zlokalizowana będzie w Gminie Polanka Wielka w rejonie działek o numerach:

3011/4; 2441/3; 2403/130; 2403/4; 2554/14; 2590/3; 2589/1; 2602/3; 3032/9; 3032/7; 2623/1; 2641/1; 2590/5; 2622/3; 3034/3; 2664/9; 2664/11; 2684/1; 2721/13; 2721/17; 3058; 2688/5; 2722/9; 3046/3; 2749/12; 2749/14; 3017/17; 3061/1; 3052/1; 2791/3; 2791/2; 2791/4; 3054/5; 3054/7; 2792/3; 2801; 3311; 2792/5.

Przyczyną zwłoki jest fakt, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone wydaniem opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz zapewnieniu stronom czynnego udziału w postępowaniu. Załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do 19 marca 2018 r. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 w związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka
na słupach przy ul. Zatorskiej
na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka (www.polanka-wielka.pl)
na stronie BIP

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.