Ważnym elementem domykającym uroczystości jubileuszowe gminy było udekorowanie, wyróżniających się polanczan odznaczeniami państwowymi, nadanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za działalność społeczną i publiczną na rzecz gminy Polanka Wielka. Ceremonii wręczenia medali, która miała miejsce 28 grudnia 2017 roku, dokonał Józef Gawron, wicewojewoda małopolski.

Uhonorowani polanczanie
Na kolejną porcję emocji i oficjalnego świętowania 25-lecia Gminy Polanka Wielka, tym razem poprzez uhonorowanie zasłużonych mieszkańców Polanki Wielkiej, należało poczekać aż do końca grudnia. Ważnym elementem domykającym uroczystości jubileuszowe gminy było udekorowanie, wyróżniających się polanczan odznaczeniami państwowymi, nadanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za działalność społeczną i publiczną na rzecz gminy Polanka Wielka. Ceremonii wręczenia medali, która miała miejsce 28 grudnia 2017 roku, dokonał Józef Gawron, wicewojewoda małopolski.
Wśród osób odznaczonych Srebrnymi Krzyżami Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej znaleźli się Ewa Ortman i Roman Wilk. Z kolei za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowano Ignacego Nikliborca oraz Annę Osowską. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczono Irenę Grzesło.
– To jest dla mnie ogromne wyróżnienie za pracę. Dziękuje bardzo wszystkim! Zostałam skarbnikiem w 2006 roku, a zaczęłam pracę w urzędzie, kiedy gmina powstała, czyli 1992 roku. To jest za całokształt. Najpierw byłam księgową budżetu, a następnie skarbnikiem, którym jestem do tej pory. Trudno jest być skarbnikiem w tak małej gminie, gdy jest mało pieniędzy. Jest to wielkie wyzwanie. Łatwiej się zarządza dużą gminą, gdzie jest więcej pieniędzy. Gdy z kolei gmina jest mała, to trzeba myśleć, jak to wszystko dopiąć – zauważa Irena Grzesło, skarbnik gminy.

Inwestycje gminne w 2017 roku
Polanka Wielka to gmina, która rozwija się nieprzerwanie od początku swego istnienia na mapie administracyjnej III RP. W minionym roku nie mogło obejść się bez kolejnych, zrealizowanych zadań. Poniżej prezentujemy zestawienie inwestycji.
Drogowe:

 1. Przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku 1 kilometra wartość zadania 1.662.453,28 zł z czego dofinasowanie 796.464,00zł z narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019, dodatkowo wykonano 350 metrów kanalizacji sanitarnej ze środków własnych za kwotę 124.996,25 zł.
 2. Przebudowa ulicy Orzechowej na odcinku 350 metrów wraz z kanalizacją deszczową 337.379,69 zł środki własne.
 3. Położenie nakładki asfaltowej na długości 550 metrów na ulicy Pasternik wartość zadania 148.910,62 zł z czego dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie to 56.422 zł.
 4. Wykonanie oświetlenia ulicy Kasztanowej na długości 800 metrów koszt 53.466,18 zł ze środków własnych.
 5. Zamontowano 4 witacze przy drogach wjazdowych do naszej gminy koszt 23.432,74 zł ze środków własnych.
 6. Montaż 4 kolejnych wiat przystankowych koszt 19.196,55 zł pokryty ze środków własnych.

Inne zrealizowane zadania:

 1. Gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinasowanie na wymianę kotłów centralnego ogrzewania w indywidulanych gospodarstwach domowych. Zmodernizowano w sumie 32 kotłownie, w których zamontowano 17 kotłów gazowych i 15 węglowych. Łączna kwota inwestycji to 275.850,00 zł z czego 183.900,00 zł pochodziło z dofinasowania.
 2. Wybudowano część ogrodzenia starego cmentarza wraz z bramą wjazdową. Zostało ono wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Koszt zadania w wysokości 60.000,00zł brutto pokryto ze środków własnych.
 3. Pozyskano dofinasowanie w kwocie 102.600 zł na opracowanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji.
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje pod kierownictwem kierownik Ewy Ortman program pod nazwą „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej”. Wartość dofinasowania to 359.913,07 zł.
 5. Samorządowe Przedszkole realizuje pod kierownictwem dyrektor Barbary Tolarczyk projekt pn. „Kolorowe Przedszkole – z nami równy start”, gdzie wartość dofinasowania to 166.507,75 zł.

Gmina złożyła wniosek na przebudowę „Centrum Handlowego”, którego wartość projektu to kwota 1.450.000 zł. Został opracowany program funkcjonalno–użytkowy, który zakłada budowę parkingu samochodowego, rowerowego placu zabaw typu „Pump-Truck”, zielony skwer z ławeczkami, plac zabaw dla dzieci, oraz poszerzenie drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia. Czekamy na rozstrzygniecie konkursu w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Wszystko wyjaśni się na początku pierwszego kwartału 2018 roku. W konkursie jest bardzo duża rywalizacja, ponieważ zostało złożonych pięciokrotnie więcej wniosków aniżeli przewiduje na to działanie budżet województwa.
Gmina złożyła blisko rok temu wniosek na budowę kanalizacji, ale niestety znajduję się on na liście rezerwowej i oczekujemy na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wszystkim uhonorowanym gratulujemy i dziękujemy!