w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. (zm. Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2016 r.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

zarządzam co następuje:

§ 1

1.    Powołuję Komisję Konkursową, której zadaniem jest wybór najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w niżej wymienionym składzie:

1)    Urszula Potoczny – Przewodniczący Komisji
2)    Katarzyna Żurek – Sekretarz Komisji
3)    Anna Stąpór – Członek Komisji

2.    Pracami Komisji Konkursowej kieruje i zapewnia należytą ich organizację – Przewodniczący Komisji.

3.    Komisja pracuje na posiedzeniach.

4.    Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział pełny jej skład osobowy.

§ 2

Komisja w celu wyboru najkorzystniejszego wniosku:

1)    stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych wniosków,
2)    ustala, które z wniosków spełniają warunki ubiegania się o dotację na realizację zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
3)    analizuje merytoryczną zawartość wniosków,
4)    rekomenduje Wójtowi Gminy Polanka Wielka wybór najkorzystniejszego wniosku,

dokonując poszczególnych czynności zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. z późn. zm., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz w Załączniku do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Polanka Wielka z dnia 10.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

§ 3

Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia i dokonane czynności.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan