Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l)  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.420.2.4.2018.ASu z dnia 30.01.2018 r. (data wpływu) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o umorzeniu postępowania wszczętego w dniu 29.12.2017 r. na wniosek Gminy Polanka Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Janika: Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane Jan Janik, ul. Bolesławska 92a, 32-310 Klucze w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949, na odcinku Polanka Wielka – Przeciszów, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od Cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika”.

UZASADNIENIE

w dniu 30.01.2018 r. do Urzędu Gminy Polanka Wielka wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z prośbą o umorzenie prowadzonego przez Wójta
Gminy Polanka Wielka postępowania, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 na odcinku Polanka Wielka – Przeciszów, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika”.
Powodem umorzenia jest fakt, iż zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l)  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24 m) ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Umorzenie postępowania umożliwi wszczęcie postępowania w przedmiotowej sprawie przez właściwy do tej sprawy Organ.
Ponadto informuję, że przysługuje stronom prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Czynności powyższych można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, pok. 15 w godzinach pracy urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 w związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka
na słupach przy ul. Zatorskiej
na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka (www.polanka-wielka.pl)
na stronie BIP

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.