Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, iż w roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. „potrzeby własne”.

Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.783 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XLVI/712/18  Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2018 roku – teren Gminy Polanka Wielka nie wchodzi w skład obszaru przeznaczonego pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy kto, wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W związku z powyższym zostaną przeprowadzone lustracje pól pod kątem występowania nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Polanka Wielka.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan