W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Małop. z 2017, poz. 6242 z dnia 09.10.2017r., w  okresie wiosennym: od 9 kwietnia – do 30 maja 2018 roku.

Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób :

  1. W miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji.
  2. Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA!”.
  3. Miejsca wyłożenia trutek powinno być stale nadzorowane.
  4. Po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.
  5. Zebrane padłe zwierzęta przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wpisanym do ewidencji weterynaryjnej w celu przekazania ich do unieszkodliwienia.

Właściciele nieruchomości nie wykonujący obowiązków określonych  w regulaminie podlegają karze  grzywny wymierzonej w trybie  Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1713 ze zm.).

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan