Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia
gleby, a wręcz przeciwnie – wyjaławia ją, zatem nie jest to skuteczny
sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Corocznie około
95 % wszystkich pożarów lasów wiązać należy z nieodpowiedzialnością
człowieka, w tym z wypaleniem okolicznych łąk i pastwisk.

Wystarczy chwila nieuwagi (lub co gorsza celowe działanie) i dochodzi do pożarów, których zasięg często przekracza wyobrażenie podpalaczy. Statystyki nie pozostawiają żadnych wątpliwości – wczesną wiosną strażacy notują nawet kilkukrotny wzrost liczby wyjazdów do pożarów, z których zdecydowana większość to pożary suchych traw, szuwarów itp. Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spore koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie, Jednostka straży pożarnej gasząca pożar traw, potrzebna może być w zupełnie innym miejscu, z kolei brak interwencji strażaków często prowadzi do rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie zabudowania gospodarcze i tereny leśne. W wielu przypadkach nawet kontrolowane (nadzorowane) wypalanie przeradzało się w pożar zagrażający życiu ludzi i ich dobytkowi.
Osoba wypalająca trawy podlega surowej karze, a jej wymiar uzależniony jest od kwalifikacji prawnej czynu. Artykuł 163 § l Kodeksu karnego stanowi: „kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”. W przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat. Kodeks wykroczeń w art. 82 – 83 ustala wykaz czynności zabronionych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, m. in..: „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania” oraz „kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem” podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.