Informujemy producentów rolnych, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanej o produkcji rolnej.

Zgodnie ze zmianami limit zwrotu ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku ( w 2019 r. 1 ,00 zł) na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku ( w 2019 r. 1 ,00 zł) na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.” 

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe, określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Link do pełnego tekstu zmiany ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2247/1

Wójt Gminy Polanka Wielka
       /-/ Grzegorz Gałgan