Odpowiedź na skargę.

Skarga wpłynęła do Urzędu Gminy Polanka Wielka w dniu 12 czerwca 2019 roku, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie. Skierowana ona została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jako właściwej do jej rozpatrzenia. Stroną skarżącą była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Wojtyły w Polance Wielkiej (SP 2). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2019 roku, po zapoznaniu się z dokumentami w sprawie, odnośnymi przepisami ustawowymi oraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Wójta Gminy Polanka Wielka i nie uzyskaniu żadnych dowodów, ani wyjaśnień od strony skarżącej dla udokumentowania okoliczności podnoszonych w skardze, jednogłośnie wnioskowała do Rady Gminy o uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawione zostało radnym na sesji w dniu 11 lipca 2019 roku. Stanowisko zawierało odniesienia do zarzutów podniesionych w skardze.

Zarzut bezprawnych działań Wójta w związku z likwidacją SP 2 został uznany za bezpodstawny, nieprawdziwy i skrajnie krzywdzący z uwagi na fakt, że działania organów gminy w związku z likwidacją SP 2 podejmowane były w oparciu o przepisy i w ich granicach. Rada Gminy Polanka Wielka podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji SP 2, a Wójt zgodnie z literą prawa poinformowany został o tym zamiarze. Wykonując uchwałę Rady Gminy, Wójt wystąpił z wnioskiem do właściwych organów o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji szkoły. Wszelkie czynności podejmowane przez oba organy gminy wykonywane były ściśle wg przepisów prawa. Ani Rada Gminy ani Wójt nie podjęli żadnych działań, które byłyby sprzeczne lub wbrew opinii Kuratora Oświaty, a tym bardziej w żadnym przypadku nie zostało złamane prawo – o czym mowa w skardze.

Zarzut planowania przez Wójta likwidacji SP 2 wbrew dwukrotnej negatywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty i złamania prawa przez Wójta – kiedy nie utworzono obwodu dla SP 2 od 1 września 2017 roku oraz zarzut celowego nieprzeprowadzenia naboru i niewykonania uchwały nakazującej rozpoczęcie kształcenia w klasie I w SP 2 w roku szkolnym 2019/2020 został odrzucony, gdyż przepisy prawa oświatowego wprost wskazują Radę Gminy jako organ właściwy do podejmowania uchwał w sprawie likwidacji szkoły. Wójt jest organem odpowiedzialnym za wykonywanie uchwał Rady Gminy. W kwestii obwodu stwierdzono, że Uchwałą Nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (…) w wersji ostatecznej – uwzględniającej opinię Kuratora oraz zgłoszone uwagi Wojewody – ustalonej Uchwałą Nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 maja 2017 roku wskazano zgodnie z przepisami prawa obwody dla obu szkół do 31 sierpnia 2019 roku. Czasowe ograniczenie tej uchwały wynikało wprost z przepisów prawa. Uchwała ta nie wzbudziła żadnych zastrzeżeń nadzoru i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odnośnie zarzutu celowego nieprzeprowadzenia naboru stwierdzono, że zapisanie dziecka z obwodu do konkretnej szkoły następuje na podstawie ogłaszanego przez dyrektora placówki tzw. naboru. W 2019 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 przyjmował dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/2020 mimo braku obwodu szkolnego, którego ustalenie jest nadal procedowane. Nie uczynił tego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.

Zarzut niedoceniania i zaniedbywania pod każdym względem SP 2 uznano zabezpodstawny, ponieważ zarzut pozostaje w całkowitej sprzeczności z danymi finansowymi przekazanymi przez Skarbnika Gminy. Podkreślona została bierność strony skarżącej w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach różnych projektów, czym SP 2 zasadniczo odstaje od licznych inicjatyw SP 1 (Komisja uzyskała w tej sprawie odpowiednie dane wykazujące, że wydatki na remonty, inwestycje i większe zakupy w okresie ostatnich 5 lat w obu szkołach były na tym samym poziomie. W kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych przez ostatnie dwa lata – w SP 1 uzyskano dofinansowanie do dziewięciu różnych inicjatyw, a w SP 2 do dwóch).

W przypadku stwierdzenia skarżących, że Wójt nie widzi możliwości zachowania sieci szkół sprzed reformy 1999 roku po raz kolejny podkreślono, że w sprawie sieci szkół Wójt nie może podejmować żadnych decyzji. Zobowiązana i uprawniona jest do tego wyłącznie Rada Gminy.

Za kuriozalny Komisja uznała zarzut manipulowania informacją oraz rodzicami i mówienie o ”ostatniej desce ratunku” jaką miałyby być deklaracje podpisane przez rodziców wyrażające poparcie dla zmian proponowanych przez władze gminy. Wójt wraz z przedstawicielami Rady Gminy przedstawiali obecnym na zebraniach rodzicom precyzyjne informacje, a zarzut o zmuszaniu rodziców do podpisywania deklaracji wyrażających poparcie jest wprost kuriozalny i świadczy o uznaniu przez skarżących bezwolności rodziców.

Skarga zawierała również szerokie spektrum zarzutów, daleko wykraczających poza zakres tematyczny skargi dotyczącej zamiaru likwidacji SP 2, wskazujących między innymi, że wójt „nie dba o dobro miejscowości, wprowadzając złą atmosferę wśród mieszkańców, zrzucając jednocześnie odpowiedzialność za swoje czyny na nauczycieli …., powoduje segregacje dzieci na lepsze – ZSP nr 1 i gorsze – SP 2 … Zła wola wójta w zarządzaniu gminą, wymuszanie na siłę często działań na granicy prawa, powoduje skłócenie środowiska lokalnego”, do których Komisja nie odniosła się z uwagi na brak jakichkolwiek dowodów podnoszonych kwestii uznając zarzut za noszący znamiona osobistego ataku na Wójta.

Komisja stanęła na stanowisku, iż zarzuty podnoszące, że wójt nie kieruje się interesem społecznym, czy dobrem dzieci lecz kieruje nim zła wola i chęć skłócenia społeczności gminnej są skrajnie krzywdzące. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, podczas których zachodzą dynamiczne zmiany systemu oświaty Wójt w pełnej harmonii współpracował z Radą Gminy oraz na bieżąco informował placówki i mieszkańców o planowanych zmianach. Oba organy analizowały sytuację, podejmowały działania, przeprowadzały konsultacje, prowadziły rozmowy zmierzające do jak najlepszego rozwiązania sytuacji.

Rada Gminy Polanka Wielka, na sesji w dniu 11 lipca 2019 roku, przyjęła wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę XV/71/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Polanka Wielka uznając skargę Szkoły Podstawowej nr 2 za bezzasadną.