Z uwagi na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz wprowadzenie opłaty recyklingowej od 01.09.2019, która dotyczy również toreb na zakupy z tworzyw sztucznych o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej proszę o zapoznanie się z listem Pana Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.