Mieszkańcy ul. Zatorskiej złożyli wniosek do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego o sfinansowanie budowy części chodnika przy ul. Zatorskiej – ok. 200 m.

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, ale aby go zrealizować konieczne jest poparcie udzielone w głosowaniu. Możemy uzyskać 150.000 złotych.

Głosowanie trwa od dnia 9 do 30 września 2019 r.

Informacja o zasadach głosowania:

 1. Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.
 2. Głosować można:
 3. elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl,
 4. za pomocą kart do głosowania (do pobrania), które w wersji papierowej dostępne będą w budynkach: Urzędu Gminy, Gminnego Centrum Kultury, placówek oświatowych, ośrodka zdrowia oraz w punktach handlowo-usługowych na terenie gminy,
 5. korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub Agendy Zamiejscowej w: Oświęcimiu (ul. Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim)

W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Urny, do których będzie można wrzucać wypełnione karty do głosowania na terenie Polanki Wielkiej zlokalizowane będą w Urzędzie Gminy, w GCK, w szkole i przedszkolu oraz ośrodku zdrowia.

 • W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Mieszkaniec może oddać jeden głos wybierając jedno zadanie z zadań z subregionu, w którym mieszka.
 • Karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą niszczone.

Aby głos był ważny należy:

 1. Zagłosować w dniach od 9 do 30 września 2019 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne.
 2. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie Województwa Małopolskiego.
 3. Wypełnić starannie wszystkie wymagane pola karty do głosowania.
 4. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia.

Oddać głos na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Polanka Wielka należy do subregionu małopolski zachodniej, na który składają się powiaty: oświęcimski, chrzanowski i olkuski.

 • Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania.
 • W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
 • W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z subregionu, w którym nie mieszka głos uznaje się za nieważny.